Fuzûlî Divanı Gazeller

Harf Sıralamasına Göre Fuzûlî Divanı Gazeller

Ey tegâfül birle her sa’ât kılan şeydâ beni

  • Gazel No: 290

Ey tegâfül birle her sâ’at kılan şeydâ beni
Vâkıf ol kim öldürür bir gün bu istiğnâ beni

Za’fım elden yaşıran ahvâlimi saklar veli
Nâle-i bi-ihtiyârımdır kılan rüsvâ beni

Ger beni hun-âbe-i eşkim nihân eyler ne sûd
Kanda olsam nâle vü zârım kılar peydâ beni

Vâlih-i zevk-i leb-i mey-gûn ü çeşm-i mestinim
Sâkiya sanma harâb etmiş mey-i sahbâ beni

Hâli etmiştir beni benden muhabbet dostlar
Ayb kılman görseniz âlemde bi-pervâ beni

Gûşe-i mihrâb tutmuştum reh-i zühd ü salâh
Koymadı öz hâlime ol nergis-i şehlâ beni

Ey Fuzûlî bir sanem zülfüne gönlüm bağladım
Çekti zencir-i cünûna âkıbet sevdâ beni

  • Açıklama:

    Henüz bir açıklama girilmemiş.

Bildirim Formu

Lütfen ad ve soyadınızı yazın.
Lütfen e-posta adresinizi girin.
Please write a subject for your message.

0/2000

Lütfen açıklamanızı yazın.