Fuzûlî Divanı Gazeller

Harf Sıralamasına Göre Fuzûlî Divanı Gazeller

Bilmez idim bilmek ağzın sırrını düşvâr imiş

  • Gazel No: 132
  • Aruz Vezni: Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün / Fâ i lün

Bilmez idim bilmek ağzın sırrını düşvâr imiş
Ağzını derlerdi yok dediklerince var imiş

Âciz olmuş yıkmağa âhiyle kûhu Kûh-ken
N'eylesin miskin anun aşkı hem ol mikdâr imiş

Taşa çekmiş halk için Ferhâd Şîrin suretin
Arz kılmış halka mahbûbun aceb bî-'âr imiş

Ka'be ihrâmına zâhid dediler bel bağladı
Eyledim tahkik anun bağlandığı zünnâr imiş

Ömrlerdir eylerim ahvâl-i dünyâ imtihân
Nakd-i ömr ü hâsıl-i dünyâ hemân bir yâr imiş

Zevk-i didâriyle dil-dârın yok ettim varımı
Devlet-i bâki ki derler devlet-i didâr imiş

Dün Fuzûlî arızın görgeç revan tapşırdı cân
Lâfedip derdi ki canım var emânet-dâr imiş

Bildirim Formu

Lütfen ad ve soyadınızı yazın.
Lütfen e-posta adresinizi girin.
Please write a subject for your message.

0/2000

Lütfen açıklamanızı yazın.