Fuzûlî Divanı Gazeller

Harf Sıralamasına Göre Fuzûlî Divanı Gazeller

Kerem kıl kesme sâki iltifâtın bî-nevâlardan

  • Gazel No: 215
  • Aruz Vezni: Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün

Kerem kıl kesme sâki iltifâtın bî-nevâlardan
Elinden geldiği hayrı diriğ etme gedâlardan

Esîr-i gurbetiz biz senden özge âşnâmız yok
Ayağın kesme başın çün bizim mihnet-serâlardan

Sabâ kûyunda dil-dârın nedir üftâdeler hâli
Bizim yerden gelirsen bir haber ver aşnâlardan

Deme zâhid ki terk et sîm-ber bütler temâşâsın
Beni kim kurtarır Tanrı sataştırmış belâlardan

Girip mescidlere ger muktedâlar pey-revi olman
Budur vechi ki hergîz görmedim yüz muktedâlardan

Tabîbâ hâk-i kûy-i yârdandır eşk teskîni
Bize artırma zahmet göz yaşarır tûtiyâlardan

Felekde mihr zâil yâr gâfil ömr müsta’cil
Nedir tedbir bilmen cana yetdim bî-vefâlardan

Vücûdum ney kimi sûrâh sûrâh olsa âh etmen
Mahabbetten dem urdum incimek olmaz cefâlardan

Fuzûlî nâzeninler görsen izhâr-i niyâz eyle
Terahhum umsa ayb olmaz gedâlar pâd-şâlardan

  • Açıklama:

    Henüz bir açıklama girilmemiş.

Bildirim Formu

Lütfen ad ve soyadınızı yazın.
Lütfen e-posta adresinizi girin.
Please write a subject for your message.

0/2000

Lütfen açıklamanızı yazın.