Fuzûlî Divanı Gazeller

Harf Sıralamasına Göre Fuzûlî Divanı Gazeller

Egerçi iğne tek geçtim cihânın her ne varından - Fuzûlî Gazeli

Egerçi iğne tek geçtim cihânın her ne varından

  • Gazel No: 214
  • Aruz Vezni: Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün

Egerçi iğne tek geçtim cihânın her ne varından
Henüz ardımcadır kayd-i ta’allûk zülfi târından

Şehîd-i aşk olup feyz-i bakâ kesb eylemek hoşdur
Ne hâsıl bî-vefâ dehrin hayât-i müste’ârından

Görünmez sûret-i ümmîd-i vaslın levh-i cânımda
Mükedderdir meger ol âyine cismim gubârından

Uzanır rişte-i tûl-i emel dîdâr zevkiyle
Ham açıldıkça ol gül-çehre zülf-i tâb-dârından

Sanadır iktidâsı tavf-i kûy-i Leyli etmekde
Has ü hârı kopar ey nâka Mecnun reh-güzârından

Fuzûlî’den melâmet ihtirâzın isteyen gûyâ
Değil vâkıf dil-i sûzan ü çeşm-i eşk bârından

Bildirim Formu

Lütfen ad ve soyadınızı yazın.
Lütfen e-posta adresinizi girin.
Please write a subject for your message.

0/2000

Lütfen açıklamanızı yazın.