Fuzûlî Divanı Gazeller

Harf Sıralamasına Göre Fuzûlî Divanı Gazeller

Kad enâr el-aşkı li'l-'uşşâkı minhâci'l-hüdâ

  • Gazel No: 001
  • Aruz Vezni: Fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lün

Kad enâr el-aşkı li'l-'uşşâkı minhâci'l-hüdâ
Sâlik-i râh-i hakikat aşka eyler iktidâ

Aşktır ol neş’e-i kâmil kim andandır müdâm
Meyde teşvîr-i harâret neyde te’sîr-i sadâ

Vâdi-i vahdet hakikatte makâm-i aşktır
Kim müşahhas olmaz ol vâdide sultândan gedâ

Eylemez halvet-sarây-i sırr-i vahdet mahremi
Âşıkı ma’şûktan ma’şuku âşıktan cüdâ

Ey ki ehl-i aşka söylersen melâmet terkin et
Söyle kim mümkin midir tağyîr-i takdîr-i Hudâ

Aşk kilki çekti hat levh-i vücûd-i âşıka
Kim ola sâbit Hak isbâtında neyf- mâ’adâ

Ey Fuzûlî intihâsız zevk buldun aşktan
Böyledir her iş ki Hak adiyle kılsan ibtidâ

  • Açıklama: Henüz bir açıklama girilmemiş.

Bildirim Formu

Lütfen ad ve soyadınızı yazın.
Lütfen e-posta adresinizi girin.
Please write a subject for your message.

0/2000

Lütfen açıklamanızı yazın.